Artikel 1: Toepasselijkheid.
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen met, alle aanbiedingen van, alle bestellingen aan en alle overeenkomsten met AQUA en zo, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden. De aangeboden artikelen en/of diensten worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en/of andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door AQUA en zo in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat.

1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van AQUA en zo worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door AQUA en zo ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5. Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in stand.

Artikel 2: Prijzen.

2.1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro`s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De verzendkosten (tenzij anders vermeld) zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

2.2. De verzendkosten van bestelling worden op de website vermeld, alsook bij uw bestelling overzicht.

2.3. AQUA en zo garandeert, dat de aangegeven artikelprijzen gedurende de looptijd van het aanbod niet in prijs verhoogd zullen worden, behoudens eventuele tussentijdse belastingverhogingen, wettelijke maatregelen of wijzigingen in BTW-tarieven.

2.4. In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

2.5. AQUA en zo kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3: Acceptatie van bestellingen.

3.1. Ongeacht de wijze van betalen, behoudt AQUA en zo zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. AQUA en zo is eveneens gerechtigd artikelen slechts te leveren nadat de klant een volledige of door AQUA en zo bepaalde vooruitbetaling heeft verricht. Op schriftelijk verzoek van de klant zal de reden daarvan aangegeven worden.

3.2. AQUA en zo behoudt zich het recht voor om de nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant.

3.3. De klant is verplicht AQUA en zo van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang AQUA en zo geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt de klant geacht woonachtig te zijn op het laatst bij AQUA en zo bekende adres en blijft de klant aansprakelijk voor de door hem bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling machtigt de klant AQUA en zo om, indien nodig, zijn gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

Artikel 4: Zichttermijn.

4.1. Voor alle aanbiedingen geldt een zichttermijn van 14 dagen, tenzij er bij de aanbieding uitdrukkelijk iets anders vermeld staat.

4.2. Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering.

4.3. De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van koper c.q. klant.

4.4. De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de Post-NL of expediteur.

4.5. De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn rust bij de klant.

Artikel 5: Totstandkoming koopovereenkomst.

5.1. De koopovereenkomst wordt geacht gesloten te zijn op de werkdag volgend op de dag van het verstrijken van de zichttermijn, uiterlijk 14 dagen na de datum vermeld op de factuur, indien de artikelen niet binnen deze zichtdatum op de door AQUA en zo aangegeven wijze zijn teruggezonden, of indien de zichttermijn conform artikel 3.1. is uitgesloten, op de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur.

Artikel 6: Levering.

6.1. AQUA en zo zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt, hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan binnen 30 dagen bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren en zal AQUA en zo voor terugbetaling zorg dragen.

6.2. Indien spoedige levering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal AQUA en zo zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Tenzij de klant binnen de zichttermijn anders aangeeft, zal ervan worden uitgegaan dat de vervangende zaak aan het bestelde beantwoordt. De klant heeft binnen de zichttermijn het recht om het vervangende artikel te weigeren en op kosten van AQUA en zo prompt terug te zenden.

6.3. Afwijkingen in kleur- en/of typewijzigingen zijn voorbehouden.

6.4. De wijze van vervoer wordt door AQUA en zo bepaald. De klant betaalt de verzendkosten. Indien de bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, zal deze bijdrage slechts één keer worden berekend. De toepasselijke verzendkosten staan op de website vermeld.

6.5. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld. Vertraging bij of tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van AQUA en zo, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, wettelijke bepalingen, brandschade, diefstal en/of natuurrampen, gelden uitdrukkelijk als overmacht.

6.6. AQUA en zo heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat AQUA en zo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 7: Transportrisico.

7.1. AQUA en zo draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens transport door een expediteur, bij verzending per (brievenbus)post draagt de klant het risico van verlies. Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.

7.2. In geval van retourzending binnen de zichttermijn gaat het transportrisico opnieuw op AQUA en zo over, nadat de artikelen door de Post-NL of de door AQUA en zo aangewezen vervoerder in ontvangst zijn genomen.

7.3. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op de eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is AQUA en zo gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Artikel 8: Garantie.

8.1. AQUA en zo garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, alsook de niet-strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

8.2. Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een in overeenstemming met de bestemming van de artikelen normaal en oordeelkundig gebruik, zal door AQUA en zo op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzocht, is AQUA en zo te hare keuze eveneens gerechtigd om voor teruggave van de koopprijs te kiezen.

8.3. Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door AQUA en zo overgenomen.

8.4. In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel, op kosten van AQUA en zo, te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.

8.5. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn, dient elke klacht toe te komen binnen 14 dagen nadat het gebrek redelijkerwijze door de klant geconstateerd kon zijn. De klacht dient een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te behelzen en kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist AQUA en zo of het artikel vervangen zal worden. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. AQUA en zo is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

8.6. AQUA en zo is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door AQUA en zo geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove schuld van AQUA en zo.

8.7. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van AQUA en zo.

Artikel 9: Betalingsvoorwaarden.

9.1. Alle bestelling aan AQUA en zo dienen volledig vooruit betaald te worden. Na ontvangst van de betaling door AQUA en zo zullen de bestelde artikelen worden verzonden. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat de klant zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

9.2. AQUA en zo kan, bij uitzondering, besluiten dat artikelen volledig of gedeeltelijk op rekening gekocht mogen worden. Bij een overeengekomen vooruitbetaling dient binnen de overeengekomen termijn te worden betaald.

9.3. Bij retournering binnen de zichttermijn kan de (aan)betaling verrekend worden met een eventueel uitstaand saldo, of, wanneer er geen uitstaand saldo is, op diens verzoek aan de klant worden terugbetaald.

9.4. Indien een verschuldigd bedrag niet op de overeengekomen termijn is betaald, wordt het gehele uitstaande bedrag onmiddellijk in rechte opeisbaar. Levering van verdere bestellingen zal worden opgeschort tot de klant zijn betalingsverplichtingen nakomt. Zonder nadere ingebrekestelling zal de klant vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn een onmiddellijke opeisbare vertragingsrente van 2% per maand verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.

9.5. Door derden aan AQUA en zo in rekening gebrachte kosten voor afwikkeling van het betalingsverkeer, zowel in als buiten rechte, zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud.

10.1. Alle door AQUA en zo krachtens een overeenkomst aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van AQUA en zo totdat alle bedragen, die de klant verschuldigd is, voor de volgens de overeenkomst geleverde of te leveren artikelen en/of diensten zijn voldaan. Hierin begrepen zijn ook de bedragen zoals bedoeld in artikel 8.4. en artikel 8.5.

10.2. Indien op door AQUA en zo volgens een overeenkomst aan de klant geleverde artikelen beslag wordt gelegd, dient de klant AQUA en zo hiervan terstond op de hoogte te stellen. De klant dient bij een eventueel beslag bij een ten aanzien van de klant verleende surseance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van de klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van de door AQUA en zo geleverde en nog niet betaalde artikelen.

10.3. Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt of er een gegronde vrees bestaat dat hij dit niet zal doen, behoudt AQUA en zo zich het recht voor de afgeleverde artikelen, waarop het in artikel 9.1. bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, op kosten van de klant of derden die de zaak voor de klant houden, weg te halen of weg te doen halen. De klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag.

Artikel 11: Deelbetalingen.

11.1. Indien een bestelling in gedeelten wordt geleverd, is de klant verplicht hetgeen reeds ontvangen werd contant of conform de daarvoor vastgestelde termijnen te betalen. Wachten met betaling tot heel de bestelling ontvangen is, is niet toegestaan.

Artikel 12: Terugbetalingen.

12.1. Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door AQUA en zo gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald.

12.2. Terugbetaling zal geschieden binnen 30 dagen nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven hoe hij de terugbetaling uitgevoerd wil zien.

Artikel 13: Persoonsregistratie.

13.1. Door het plaatsen van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van AQUA en zo.

13.2. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt, tegen betaling van de kosten. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

13.3. AQUA en zo verstrekt, zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie, geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Artikel 14: Overige bepalingen.

14.1. De juistheid van alle door AQUA en zo opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij de klant binnen een tijdstip van twee maanden na ontvangst van het voor hem bestemde rekeningoverzicht AQUA en zo schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.

14.2. Voor de gevolgen van zetfouten of de website of andere vormen van media kan AQUA en zo geen aansprakelijkheid aanvaarden.

14.3. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door AQUA en zo geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

14.4. AQUA en zo garandeert niet dat de aan de klant geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

14.5. AQUA en zo is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van een catalogus te wijzigen.

14.6. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

14.7. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.

Artikel 15: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op de website van de gebruiker (AQUA en zo). Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

 Dealer van Drenotube
 Dealer van Howolis
 Oplossingen op maat
 Betrouwbare systemen

© 2020 - 2024 AQUA EN ZO | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel